PRIVACYBELEID en ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Home
  2. PRIVACYBELEID en ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Welke gegevens verzamelen wij

Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben wij minimaal de volgende gegevens nodig:

  • Naam;
  • Telefoonnummer en e-mailadres;
  • De datum, tijd en locatie van het evenement;
  • Eventuele andere informatie die wij ontvangen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Wat wij doen met deze gegevens

Wij slaan alle gegevens op in Nederland en delen dit niet met derde partijen uit andere landen. Indien nodig wisselen wij uw gegevens uit met derde partijen binnen Nederland. Bijvoorbeeld met onze partners, zodat zij uw reservering kunnen uitvoeren.

Als u niet meer wilt dat we uw gegevens nog langer bewaren, dan kunt u ons dat laten weten. U kunt hiervoor een mailtje sturen aan info@123bruiloftdj.nl Wij zullen uw gegevens dan verwijderen en u hiervan op de hoogte stellen.

Algemene voorwaarden van 123 BruiloftDj voor opdrachtgevers zowel zakelijke als particulieren.  

Artikel 1 Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.  Firma 123Bruiloftdj. 

2. opdrachtgever: een natuurlijk- of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met 123Bruiloftdj

3. overeenkomst: de door 123Bruiloftdj en de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging waarin de aard van de opdracht en de relevante condities zijn vastgelegd. De overeenkomst tussen 123Bruiloftdj en haar opdrachtgever komt tot stand doordat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van 123Bruiloftdj ondertekend retourneert. 123Bruiloftdj heeft het recht om haar gebondenheid aan een overeenkomst afhankelijk te stellen van de ontvangst van een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

4. productie: het door 123Bruiloftdj vervaardigde audiovisuele beeldmateriaal en/of website.

5. productierechten: alle op de productie en daaraan verwante onderdelen, zoals het script en ruwe (beeld)materiaal, rustende rechten van intellectueel eigendom.

6. uitzendrechten: het recht om de productie openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen via ether, kabel, satelliet, internet, mobiele netwerken en/of (al dan niet elektronische) besloten en/of open netwerken, alsmede via elke andere reeds bestaande of toekomstige wijze van distributie.

7. licentieperiode: de periode waarbinnen de opdrachtgever gerechtigd is de aan haar verleende rechten uit te oefenen.

8. runs: het aantal maal dat opdrachtgever gerechtigd is om de productie openbaar te (doen) maken.

9. draaidag: de dag waarop blijkens de overeenkomst of nader gemaakte afspraken met opdrachtgever (beeld)materiaal wordt opgenomen door 123Bruloftdj en/of door 123Bruiloftdj ingeschakelde derden ten behoeve van de productie.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van 123Bruloftdj aan haar Opdrachtgever en op iedere overeenkomst tussen 123Bruloftdj en haar Opdrachtgever waarop 123Bruiloftdj deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door 123Bruiloftdj uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. De Opdrachtgever met wie eenmaal op basis van deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later gesloten overeenkomst in te stemmen.

3. Alle offertes van 123Bruiloftdj hebben een beperkte geldigheidsduur van 8 dagen en zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel aan de Opdrachtgever gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever aan 123Bruiloftdj opgegeven gegevens waarop CP / CW haar aanbieding heeft gebaseerd.

4. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of anderszins niet verbindend geachte bepaling zal dan worden vervangen door een wel geldige bepaling, die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk beantwoordt aan de nietige of anderszins niet verbindend geachte bepaling.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 Productie en Productierechten.

1. Alle op de Productie rustende Productierechten blijven eigendom van 123Bruiloftdj, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Het ruwe materiaal van de Productie wordt door 123Bruiloftdj niet aan de Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien in de Productiemuziek is gebruikt waarop derden rechten hebben dan komen alle kosten gemoeid met het afkopen van die rechten voor rekening van de Opdrachtgever.

4. Het portretrecht van 123Bruiloftdj of ingehuurde derden is niet afgekocht (buy-out,) tenzij dit

uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5. 123Bruiloftdj heeft het recht om (het ruwe materiaal van) de Productie via eigen kanalen te publiceren en/of voor andere doeleinden te gebruiken, alsmede de door de uitvoering van de Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden.

1. Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, is de Opdrachtgever gehouden een voorschot ter grootte van het overeengekomen bedrag die is genoemd in de offerte te voldoen binnen 8 en in de gestelde delen en kalenderdagen na factuurdatum. Indien dit voorschot niet binnen deze termijn is ontvangen, behoudt 123Bruloftdj zich het recht voor haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder de betaal verplichting te verliezen. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook om welke reden dan ook, heeft 123Bruiloftdj recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Tenzij anders overeengekomen zijn 123Bruiloftdj vrij in de keuze van toeleveranciers 

2. De Opdrachtgever is gehouden elke door 123Bruiloftdj ingediende factuur, behoudens de voorschotfactuur als bedoeld in 4.1, te voldoen binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum, zonder enige inhouding, korting, opschorting of verrekening. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) verschuldigd.

3. Alle werkelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die 123Bruiloftdj maakt ten gevolge van het niet nakomen van een (betalings-)verplichting van de Opdrachtgever komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van 1250 euro tenzij 123Bruloftdj besluit om dit anders te vervullen.

4. 123Bruiloftdj is naast het voorschot bedoeld in artikel 4.1 te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever de betaling van een nader voorschot te verlangen. Indien 123Bruloftdj van de Opdrachtgever een nader voorschot verlangt, is 123Bruloftdj gerechtigd haar (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat het voorschot is voldaan.

5. 123Bruiloftdj heeft bij het overschrijden van de betalingstermijn het recht om de Productie van internet te verwijderen of niet te publiceren en/of te overhandigen aan Opdrachtgever totdat de volledige betaling door de Opdrachtgever is voldaan.

6. Meerwerk, waaronder doch niet uitsluitend begrepen extra uren filmen of extra uren montage, wordt apart overeengekomen en apart in rekening gebracht bij de Opdrachtgever op basis van het overeengekomen uurtarief en eventuele extra kosten voor de inhuur van derden.

7. De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht de gemaakte reiskosten en/of de parkeerkosten van 123Bruloftdj en de ingehuurde derden te vergoeden. De reiskosten die 123Bruloftdj maakt van Dordrecht tot de plaats alwaar de Overeenkomst moet worden uitgevoerd, worden doorberekend aan de Opdrachtgever volgens het tarief van € 0,75 ct/km. (trouwerijen zijn uitgesloten in Nederland van kilometer vergoeding) 

8. Lunch-dinertijd op locatie worden als werktijd aangemerkt. Indien HPB en/of ingehuurde derden meer dan 4 uur op een locatie aan het werk zijn voor de Opdrachtgever, dan dient de Opdrachtgever een maaltijd te verzorgen of te vergoeden met een maximum van € 35,- per persoon.

9. Indien de Opdrachtgever een draaidag annuleert dan is de Opdrachtgever 35% van de bij Overeenkomst overeengekomen totaalprijs verschuldigd en bij zakelijke klanten met een minimumbedrag van €1250 excl. btw. 123Bruiloftdj is te allen tijde gerechtigd een Draaidag te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade van de Opdrachtgever, maar wel met een urgente reden. Evt. verplaatsing gebeurt in overleg met 123Bruiloftdj en heeft verder geen gevolgen voor de gemaakte afspraken. Voor 123Bruiloftdj geld in overleg een nieuwe datum mogelijk zou kunnen zijn. Aanbetaling i.v.m. vastzetten trouwdag geld geen geld retour en is niet inwisselbaar voor losse onderdelen binnen de offerte. Omdat daar in de prijs altijd rekening mee is gehouden.

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever.

1. De Opdrachtgever zal 123Bruiloftdj steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen (bijvoorbeeld: grafisch materiaal, audio -en videobestanden, teksten), het aangeleverde materiaal dient van goede en bruikbare kwaliteit te zijn. De Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot gebouwen en terreinen en ervoor zorgen dat 123Bruiloftdj tijdig kan beschikken over noodzakelijke werkruimte en faciliteiten. Ook zal de Opdrachtgever ervoor zorgen, dat haar personeel dat wordt ingezet voor het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst, beschikt over de noodzakelijke kennis en ervaring.

2. Indien de Opdrachtgever de in artikel 5.1 bedoelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of indien de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft 123Bruiloftdj het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en naast de overeengekomen prijs de daardoor ontstane extra kosten c.q. werkzaamheden bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. De Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat in de evt aftiteling van de Productie en andere promotionele uitingen betreffende de Productie de naam en de rol van 123Bruloftdj wordt vermeld.

4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan overleg te plegen met de door 123Bruiloftdj ingehuurde derde(n) over prijzen en verdiensten. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder goedkeuring en/of buiten medeweten van CP/CW, ingehuurde derde na eenmaal met elkaar door 123Bruiloftdj in contact te zijn gebracht, direct of indirect te benaderen of te contracteren. Bij overtreding daarvan verbeurt de Opdrachtgever aan 123Bruiloftdj een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opvorderbare boete van € 10.000,00 per overtreding en € 5.000,00 voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 123Bruiloftdj in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

5. De Opdrachtgever heeft geen exclusiviteitsrechten op ingehuurde derden.

6. De Opdrachtgever zal zich onthouden van gedragingen of uitingen ten gevolge waarvan de goede naam van 123Bruiloftdj en/of door haar ingehuurde derde(n) in diskrediet zouden kunnen worden gebracht.

7. De Opdrachtgever vrijwaart 123Bruiloftdj en/of door haar ingeschakelde derden voor eventuele aanspraken van derden die door zijn handelen en/of nalaten zijn ontstaan.

Artikel 6 Uitvoering, aanpassing en oplevering.

1. 123Bruiloftdj is niet gehouden bij de uitvoering van de Overeenkomst aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen, tenzij dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd. 123Bruiloftdj is nooit verplicht aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen die de inhoud of de omvang van de Overeenkomst wijzigen of aanvullen.

2. Na overleg met de Opdrachtgever, bepaalt 123Bruiloftdj de uiteindelijke inhoud van de Productie. Hieronder vallen: het samenstellen van het draaiboek, de presentatieteksten, teksten in beeld, animaties, de samenstelling van de film, voice-overtekst, webontwerp, navigatiestructuur van de website, de invulling en de regie tijdens het filmen op locatie, montage, (aflevering in overleg) etc.

3. 123Bruiloftdj kan in het geval de Productie audiovisueel beeldmateriaal betreft alleen geringe aanpassingen maken in de al reeds gemaakte beelden. In een eventuele her-montage is het mogelijk de beeldvolgorde aan te passen, al reeds gemaakte shots toe te voegen/verwijderen, kleurcorrecties door te voeren, of de muziek te veranderen. Andere verzoeken tot wijziging of aanpassing, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de (al ingesproken) voice-overtekst, neemt 123Bruiloftdj niet in behandeling.

4. 123Bruiloftdj levert bij de totstandkoming van de Productie 80%, 90% en 100% versies aan. (trouwerijen uitgesloten) Aanpassingen/wijzigingen kunnen met in achtneming van artikel 6.3 gemaakt worden bij de 80% en 90% versie. In de 100% versie is het niet meer mogelijk aanpassingen/wijzigingen door te voeren. Mochten er na de 100% versie nog onverhoopt aanpassingen/wijzigingen gewenst zijn, dan brengt 123Bruiloftdj hiervoor extra kosten in rekening op basis van het overeengekomen uurtarief en extra kosten voor de inhuur van derde(n).

5. De door de Opdrachtgever gewenste aanpassingen/wijzigingen kunnen enkel per e-mail: info@123bruiloftdj.nl worden doorgegeven.

6. De Opdrachtgever dient binnen één week na ontvangst van de eerste 80% en vervolgens de 90% versie aanpassingen/wijzigingen aan 123Bruloftdj door te geven. Na het verstrijken van de genoemde termijnen is CP/CW niet gehouden wijzigingen/aanpassingen door te voeren. De 100% versie volgt in beginsel binnen 1 week na schriftelijke instructie van de Opdrachtgever van de gewenste aanpassingen en wijzigingen van de 90% versie. Voor trouwerijen geld na levering geeft het bruidspaar akkoord per mail. 

7. In geval er aan de oplevering van de 100% versie een duidelijke deadline is verbonden (bijvoorbeeld: gebruik voor TVdoeleinden) dan is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dat gewenste aanpassingen/wijzigingen dusdanig tijdig worden doorgegeven en bevestigd dat de doorlooptijd uit 6.6 kan worden gevolgd.

8. Bij ontevredenheid over de uiteindelijke Productie is de Opdrachtgever te allen tijde verplicht de gemaakte afspraken met 123Bruiloftdj en de financiële verplichtingen na te komen.

9. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zelf of door derden aanpassingen en/of wijzigingen in de Productie (bijvoorbeeld het aanpassen van de voice-over stem/grafische veranderingen, her-montage etc.) te (laten) maken. Gewenste aanpassingen/wijzigingen in een Productie dienen altijd door 123Bruiloftdj te worden verricht. 123Bruloftdj rekent voor wijzigingen of aanpassingen in een 100% versie extra kosten op basis van het overeengekomen en extra kosten voor de inhuur van derden.

10. Veranderingen in een reeds verstrekte Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de afgesproken leveringstermijn door 123Bruiloftdj wordt overschreden alsook dat eventuele hogere kosten dan afgesproken de Opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Derden.

1. 123Bruiloftdj is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van de in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden.

2. 123Bruiloftdj zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde derden beschikken over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door de Opdrachtgever voor de uitvoering van de werkzaamheden mogen worden verwacht.

3. Het ter beschikking stellen van derden vangt aan op het moment dat 123Bruloftdj, dan wel een door 123Bruiloftdj ingehuurde derde, aanvangt werkzaamheden te verrichten voor de Opdrachtgever waarbij reistijd, voorbereidings- c.q. inpaktijd en nacontrole- c.q. uitpaktijd wordt gezien als het verrichten van werkzaamheden.

4. Het is de Opdrachtgever en aan de Opdrachtgever verbonden personen en/of aan de Opdrachtgever gelieerde rechtspersonen c.q. entiteiten verboden om binnen twaalf maanden na afloop van een overeenkomst met een ingehuurde derde(n) die door 123Bruiloftdj tewerk zijn of worden gesteld rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een overeenkomst van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 123Bruiloftdj.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en overmacht.

1. 123Bruiloftdj zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Onjuistheden van geringe aard in een uitgevoerde opdracht kunnen geen reden zijn voor afkeuring van de Productie, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.

2. 123Bruiloftdj is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van 123Bruloftdj. Aansprakelijkheid van 123Bruiloftdj is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht. 123Bruiloftdj is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3. De Opdrachtgever is verplicht adequaat verzekerd te zijn gedurende de werkzaamheden.

4. Indien er zijdens 123Bruiloftdj of de door haar ingeschakelde derde(n) sprake is van ziekte, overmacht, extreme weersomstandigheden, onvoorziene omstandigheden of een verstoorde werkrelatie met de Opdrachtgever meldt 123Bruiloftdj dit direct aan de Opdrachtgever en behoudt 123Bruloftdj of de door 123Bruiloftdj ingeschakelde derde(n) zich het recht voor de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit als absoluut bindend aan te merken. De Opdrachtgever is gehouden tot afname en vergoeding van het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst en declaraties van reeds gemaakte kosten.

 

Menu